ประวัติคณะ

ภาควิชาภาพยนตร์เดิมเป็น 1 ใน 7 ภาควิชาของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2549 โดยได้แยกออกมาจากภาควิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ หลักสูตรเน้นความเชี่ยวชาญ 3 ด้าน ได้แก่

  • การผลิตภาพยนตร์ (Film Production)
  • การบริหารงานภาพยนตร์ (Film Administration)
  • และภาพยนตร์ศึกษา (Film Studies)

ในแต่ละด้านเน้นทั้งทักษะวิชาชีพที่แตกต่างกัน ครอบคลุมในทุกมิติของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภาควิชามีการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตรังสิต หลักสูตรที่เปิดมี 1 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ (Bachelor of Communication Arts Program in Film) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. (ภาพยนตร์) โดยมีระบบการศึกษาแบบทวิภาค

นอกจากนี้ทางภาควิชาได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาภาควิชาอื่นๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ที่สนใจสามารถเลือกเป็นกลุ่มวิชาโทได้ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาภาพยนตร์ได้แยกออกจากคณะนิเทศศาสตร์ โดยย้ายมาสังกัดคณะวิชาใหม่ ภายใต้คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ที่เชื่อมโยงปรัชญาและแนวคิด “คิดแบบสร้างสรรค์” +“คิดแบบเจ้าของ” เพื่อพัฒนานักศึกษาทุกคนให้คิดได้ครบทั้ง 2 ด้าน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

  • แหล่งที่มา: คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 14 มิถุนายน 2561, 09:58:36 น.