วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความสามารถ มีความเป็นสากล และมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเชี่ยวชาญภาษาจีน เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศที่ใช้ภาษาจีนได้ ซึ่งสอดรับกับแนวคิด  “One Belt, One Road” Initiative หรือเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ของประเทศจีน

ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา ได้แก่

ระดับปริญญาตรี

– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (Chinese for International Business)

– สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Chinese for Tourism and Hotel)

อนึ่ง วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน โดยจัดทำหลักสูตรร่วมกันในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หลากหลายรูปแบบตามความพร้อมและความสนใจดังนี้

1. เลือกเรียนทั้งหมด 4 ปีที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เมื่อผ่านเกณฑ์กำหนดจะได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

2. เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 3 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศอีก 1 ปี

(เมื่อผ่านเกณฑ์กำหนดจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพและได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีน

3. เฉพาะสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 ปี และเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนอีก 2 ปี (เมื่อผ่านเกณฑ์กำหนดของทั้งสองมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการจีน นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1 ใบ และจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนอีก 1 ใบ)

นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลจีนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่บูรณการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บัณฑิต

โดยปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์วิจัยสื่อนานาชาติไทย-จีน (Chinese-Thai International Media Research Center)

2. ศูนย์ฝึกอบรมสำนักข่าวซินหัว  (Xinhua Agency Bangkok Bureau – BUCI Internship & Training Center)

3. ศูนย์ฝึกอบรม CRI (China Radio International Asia Headquarters – BUCI Training Center)

ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธาน

วิทยาลัยนานาชาติจีนมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการ ด้วยการเรียนรู้ด้านภาษา ด้านทักษะธุรกิจ และด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักการความเป็นสากล ความคิดสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การต่อยอดความก้าวหน้าในการประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคได้อย่างไร้ขีดจำกัด

พันธกิจ

  1. มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการให้เป็นเลิศ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมในภูมิภาคอาเซียนและจีน
  2. มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและสร้างสรรค์งานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้มีความก้าวหน้าทันต่อเศรษฐกิจยุคใหม่
  3. บริการงานทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการในบริบทจีนแบบครบวงจรให้แก่สังคม
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม เพื่อความเชื่อมโยงสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
Cosmetic Image Cosmetic Image
การสมัครเรียน
หลักสูตรนานาชาติจีน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที