หลักสูตรนานาชาติจีน

Executives / Faculty Members

หลักสูตรนานาชาติจีน — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
ดร.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน และหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
หลักสูตรนานาชาติจีน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที