คณะผู้บริหาร

อาจารย์นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน และหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน)
อาจารย์นิดา ถาวรกุล
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
ดร.ศิริวรรณ แสนยากุล ตัน
รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน