คณะผู้บริหาร

อาจารย์นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน
อาจารย์นิดา ถาวรกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติจีน
อาจารย์วิชญ์วสิฐ เศรษฐีแสง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติจีน