เปิดรับสมัคร DEK66 ได้ที่เรียนเร็ว พร้อมรับทุน สมัครตรงได้ทันที ไม่ต้องใช้ TCAS


2022-06-07   31499 อ่านแล้ว

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครตรงได้ทันที ไม่ต้องใช้ TCAS
ด่วน #DEK66 รีบสมัครก่อนที่นั่งเต็ม พร้อมรับทุนการศึกษาสนับสนุน (ทุนการศึกษา มีจำนวนจำกัด) เพียงใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 หรือ 5 เทอมแรก และสามารถใช้สิทธิ์กู้กองทุนกู้ยืม กยศ. ชำระเพียง 4,000 บาท 
#ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.bu.ac.th/th/reg66
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละทุน) สมัครและรายงานตัวด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. หรือสมัครและรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.bu.ac.th/apply
หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง Inbox หรือโทรติดต่อฝ่ายรับสมัครได้ที่ โทร 02 407 3888 กด 1 
#ไม่ตัดสิทธิ์TCAS
___________________________________
หมายเหตุ 
- เงื่อนไขทุนสนับสนุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงทุน หลังจากชำระเงินและลงทะเบียนแล้ว
- ข้อกำหนดการชำระเงินคณะและสาขาวิชาอื่นๆ ใช้สิทธิ์กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 4,000 บาทได้ ยกเว้น คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และหลักสูตรนานาชาติ
- เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

#DEK66 นักเรียน ม. 6 / ปวช. ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป รับทุน BU Bright จำนวน 10,000 บาท (ทุนการศึกษา มีจำนวนจำกัด) ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.bu.ac.th/th/reg66

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป
2.หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เท่านั้น ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 หรือ 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป

คณะ/ สาขาวิชาที่ร่วมทุน BU Bright มีดังนี้ :
1. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
2. คณะนิเทศศาสตร์
3. คณะบัญชี
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะนิติศาสตร์
6. คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
11. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
12. หลักสูตรนานาชาติจีน
13. หลักสูตรนานาชาติ
- Innovative Media Production
- Culinary Arts and Design

เงื่อนไขการสมัคร
1.ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานแสดงเกรดเฉลี่ยสะสม และรอการอนุมัติในระบบการรับสมัคร ภายใน 7 วัน
2.ผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องสอบสัมภาษณ์
3.ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติจีน ต้องสอบข้อเขียน
4.ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

*หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงทุน หลังจากชำระเงินและลงทะเบียนแล้ว
- ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2566) โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 10,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1

 

#DEK66 นักเรียน ม. 6 / ปวช. / GED / หรือเทียบเท่า รับทุน BU Smart Choice 8,000 บาท (ทุนการศึกษา มีจำนวนจำกัด)
ลงทะเบียนได้ที่ : https://www.bu.ac.th/th/reg66

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

คณะ/สาขาวิชาที่ร่วมทุน BU Smart Choice มีดังนี้
1. คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
2. คณะนิเทศศาสตร์
3. คณะบัญชี
4. คณะบริหารธุรกิจ
5. คณะนิติศาสตร์
6. คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์
11. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
12. หลักสูตรนานาชาติจีน
13. หลักสูตรนานาชาติ
- Innovative Media Production
- Culinary Arts and Design

เงื่อนไขการสมัคร
1.ผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องสอบสัมภาษณ์
2.ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติจีน ต้องสอบข้อเขียน
3.ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4.กรณีเกรดไม่ถึง 2.00 ผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์

*หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เปลี่ยนแปลงทุน หลังจากชำระเงินและลงทะเบียนแล้ว
- ทุนการศึกษานี้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/1 (เริ่มเรียนเดือนมิถุนายน 2566) โดยเป็นทุนการศึกษาสนับสนุน 8,000 บาท ของค่าใช้จ่ายรวมในภาคการศึกษาที่ 1/1 

 

ผู้ที่สนใจสมัครเรียน คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และหลักสูตรนานาชาติ
ซึ่งสาขาวิชาที่ไม่เข้าร่วมทุนสนับสนุน

คุณสมบัติ :
1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
2.หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

คณะ/สาขาวิชา ที่ไม่เข้าร่วมทุนสนับสนุน มีดังนี้ :
1.คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
2.หลักสูตรนานาชาติ
- Business English
- Communication Strategy and Ideation
- Digital Media and Design
- Entrepreneurship
- International Tourism and Hospitality Management
- Marketing

เงื่อนไขการสมัคร
1.ผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องสอบสัมภาษณ์
2.ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติจีน ต้องสอบข้อเขียน
3.ผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ ต้องสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
4.กรณีเกรดไม่ถึง 2.00 ผู้สมัครต้องสอบสัมภาษณ์

 

 

สำหรับผู้สมัคร ปวส. หรือเทียบโอน สมัครเรียนและลงทะเบียน โดยไม่เข้าร่วมทุนสนับสนุน

คุณสมบัติ :
1. สำหรับกำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน
2. สามารถโอนหน่วยกิตบางวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป