ปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญา

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างดีทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี มีความรู้และทักษะทางด้านการเงินและการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งมีคุณลักษณะอื่นๆ ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และความเป็นสากล สามารถชี้นำสังคมในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและธุรกิจนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

ปณิธาน

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์และมีคุณธรรมจริยธรรมอันดี มีความรู้และทักษะด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ในเชิงบูรณาการ มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถประยุกต์หลักการและแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

พันธกิจ

  1. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ ควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
  2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางด้านการเงินและการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการ
  3. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ความเป็นผู้ประกอบการ และความเป็นสากล
  4. เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีทักษะที่จำเป็นอื่นๆ (Soft Skills) เช่น ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอ การขาย การเจรจาต่อรอง เป็นต้น
  5. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
  • แหล่งที่มา: คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:53 น.