การฝึกงานและสหกิจศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มีความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำของประเทศไทยเพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา เช่น

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้ จำกัด
 • บริษัท ซีพี ออล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

หลักสูตรได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการพัฒนาวิชาชีพ โครงการปัจฉิม
นิเทศ การเป็นวิทยากรรับเชิญ มุ่งเน้นให้มีการฝึกงาน และสหกิจศึกษากับหน่วยงาน/สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน

 • แหล่งที่มา: คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • อัพเดทล่าสุด : 12 ตุลาคม 2561, 12:50:47 น.