ประวัติคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2529 ซึ่งทางคณะได้เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเป็นหลักสูตรแรก จากนั้นในปีการศึกษา 2535 ได้เปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรที่สอง ก่อนที่จะเปิดสอนในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพิ่มเติมอีกหนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2541 คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของทางมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2552 คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนได้ดำเนินการปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ในปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มวิชาเลือก 3 สาขา ได้แก่ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุนยังเปิดสอนในระดับปริญญาโท 1 สาขา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน โดยเริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา โดยเป็นหลักสูตรที่คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

  • แหล่งที่มา: คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:37 น.