ศิษย์เก่า

คุณวิชัย ศิริเลิศเรืองชัย
ผู้จัดการอาวุโส
ศูนย์ทดสอบศักยภาพ และแหล่งความรู้บุคลากร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณบัณฑิต ว่องอำไพประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
คุณวสุ สุรัติอันตรา
Executive Director
บริษัท ปุริ จำกัด