หลักสูตรเน้นเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์

  • หลักสูตรมีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
  • ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อาจารย์ผู้สอนเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากภาคธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์และอาจารย์พิเศษที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  • มีการบ่มเพาะนักศึกษาให้จัดทำแผนธุรกิจและเข้าประกวด
  • มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ลงทุนจริงในวิชาเรียน
  • มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสอบ IC license
  • เน้นการสร้างนักเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อไปทำธุรกิจ ทำการค้า ทำการลงทุน รองรับการทำงานของสถาบันการเงิน บริษัทเอกชนรวมไปถึงภาครัฐบาล 
  • มีการฝึกงานและสหกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/ภาคเอกชน/และภาคการเงิน โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้พร้อม ใช้งานกับภาคธุรกิจ การค้าและการลงทุน
  • แหล่งที่มา: คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
  • อัพเดทล่าสุด : 11 สิงหาคม 2564, 12:09:09 น.