หลักสูตรเน้นเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์

 • หลักสูตรมีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
 • ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด อาจารย์ผู้สอนเป็นนักเศรษฐศาสตร์จากภาคธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์และอาจารย์พิเศษที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • มีการบ่มเพาะนักศึกษาให้จัดทำแผนธุรกิจและเข้าประกวด
 • มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสได้ลงทุนจริงในวิชาเรียน
 • มีการส่งเสริมให้นักศึกษาสอบ IC license
 • หลักสูตรมีความเป็นสากล และมีความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ สร้างความสัมพันธ์ด้านการวิจัย และการสนับสนุน Exchange Student
  และการนักศึกษาเรียนต่อด้วยทุนทางด้าน Chinese Economy ที่ Rinmin University of China มีการจัด Workshop Kyoto Woman University
 • สามารถเลือกวิชาเลือกจาก 3 หมวดหลัก หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และหมวดวิชาทางด้านการเงิน
 • เน้นการสร้างนักเศรษฐศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อไปทำธุรกิจ ทำการค้า ทำการลงทุน รองรับการทำงานของสถาบันการเงิน บริษัทเอกชนรวมไปถึงภาครัฐบาล 

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมและเน้นภาคปฏิบัติ มีการฝึกงานและสหกิจกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/ภาคเอกชน/และภาคการเงิน โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้พร้อม ใช้งานกับภาคธุรกิจ การค้าและการลงทุน

 • แหล่งที่มา: คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 • อัพเดทล่าสุด : 12 ตุลาคม 2561, 12:18:14 น.