ปณิธานและพันธกิจ

ปณิธาน

วิทยาลัยนานาชาติจีนมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการ ด้วยการเรียนรู้ด้านภาษา ด้านทักษะธุรกิจ และด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักการความเป็นสากล ความคิดสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การต่อยอดความก้าวหน้าในการประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคได้อย่างไร้ขีดจำกัด

พันธกิจ

  1. มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการให้เป็นเลิศ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้เรียนและสังคมในภูมิภาคอาเซียนและจีน
  2. มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและสร้างสรรค์งานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียน ให้มีความก้าวหน้าทันต่อเศรษฐกิจยุคใหม่
  3. บริการงานทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติการในบริบทจีนแบบครบวงจรให้แก่สังคม
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรม เพื่อความเชื่อมโยงสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ
  • แหล่งที่มา: หลักสูตรนานาชาติจีน
  • อัพเดทล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2560, 11:19:33 น.