สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)


  • เน้นการเรียนรู้ด้านการสื่อสารทักษะภาษาจีนทั้ง 5 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน เเปล) เเละมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลของผู้บริโภคชาวจีนในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยว
  • เรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาจีน ภาษาศาสตร์ภาษาจีน ภาษาจีนในวงการธุรกิจ เเละผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมการค้าเเละการตลาดจีน เพื่อช่วยเสริมทักษะความรู้แบบเข้มข้น เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่สูงขึ้นตามเเต่ละความต้องการระดับภาษาของธุรกิจเเละการทำงาน
  • เรียนภาษาจีนธุรกิจ ชีวิตดีมีทางให้เลือก มีอาชีพที่น่าสนใจมากมาย เช่น นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Account Executive) นักเเปลล่ามภาษา พิธีกรสองภาษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดจีน เจ้าของกิจการ นักสร้างเนื้อหาทางดิจิทัลเพื่อตลาดเเละลูกค้าจีน พนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยวเเละการบิน ครูอาจารย์สอนภาษาจีน เป็นต้น 
  • ตอบโจทย์อาชีพใหม่ Content Chinese Marketing สามารถสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับจีน นักการสื่อสารตลาดจีน สร้างโอกาสได้ผู้ติดตาม เป็นอาชีพล้ำๆ ที่ได้ใช้ภาษาเเละความรู้ธุรกิจควบคู่กันไปได้

 

เทอมแรก 28,630
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 377,730
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

Bachelor of Arts Program in Business Chinese

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)

Chinese for Tourism and Hotel Management


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)