สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยว


  • เน้นการเรียนรู้ด้านการสื่อสารทักษะภาษาจีนทั้ง 5 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน เเปล) เเละมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลของผู้บริโภคชาวจีนในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงต่อยอดธุรกิจการท่องเที่ยว
  • เรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาษาจีน ภาษาศาสตร์ภาษาจีน ภาษาจีนในวงการธุรกิจ เเละผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมการค้าเเละการตลาดจีน เพื่อช่วยเสริมทักษะความรู้แบบเข้มข้น เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับที่สูงขึ้นตามเเต่ละความต้องการระดับภาษาของธุรกิจเเละการทำงาน
  • เรียนภาษาจีนธุรกิจ ชีวิตดีมีทางให้เลือก มีอาชีพที่น่าสนใจมากมาย เช่น นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Account Executive) นักเเปลล่ามภาษา พิธีกรสองภาษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การตลาดจีน เจ้าของกิจการ นักสร้างเนื้อหาทางดิจิทัลเพื่อตลาดเเละลูกค้าจีน พนักงานในธุรกิจการท่องเที่ยวเเละการบิน ครูอาจารย์สอนภาษาจีน เป็นต้น 
  • ตอบโจทย์อาชีพใหม่ Content Chinese Marketing สามารถสร้างคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับจีน นักการสื่อสารตลาดจีน สร้างโอกาสได้ผู้ติดตาม เป็นอาชีพล้ำๆ ที่ได้ใช้ภาษาเเละความรู้ธุรกิจควบคู่กันไปได้

 

เทอมแรก   18,630

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   377,730
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร (ยังไม่รวมส่วนลด ทุน BU Best Choice)
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2565 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2565

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยว)

Bachelor of Arts Program in Business Chinese (Tourism Business)

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจการท่องเที่ยว

Business Chinese (Tourism Business)


แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

รายวิชา ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)