สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)

 

เทอมแรก   28,630 18,630

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   377,730 367,730
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มกราคม 2564

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

Bachelor of Arts Program in Business Chinese

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)

Chinese for Tourism and Hotel Management


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)