มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)

 

เทอมแรก 28,630
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 377,730

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจการท่องเที่ยว)

Bachelor of Arts (Chinese for Tourism and Hotel)

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว)

Chinese for Tourism and Hotel Management


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)