สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

  • มีคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

  • ใช้แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนมาตรฐานสากลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดหลักสูตร

  • มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอย่างเป็นระบบและการวัดประเมินผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 

  • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ

  • ปริญญาตรี 1 ใบ Certificate 1 ใบ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Certificate จากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

 

เทอมแรก 54,830
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 377,730

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

Bachelor of Arts Program in International Business and Trade

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

Chinese for International Business


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)