สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

เป็นนักสื่อสารภาษาจีนที่ทันสมัย พร้อมความรู้ธุรกิจการตลาดยุคใหม่ เข้าใจธุรกิจการค้าและการตลาดจีน

  • เน้นการเรียนรู้ด้านการสื่อสารทักษะภาษาจีนทั้ง 5 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน เเปล) เเละความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั่วไป รวมถึงการสื่อสารทางการตลาดทั้งเเบบ Offline เเละ Online
  • การประยุกต์ใช้ภาษาจีนให้เข้ากับอาชีพใหม่ๆ เช่น ภาษาจีนที่ใช้ในการตลาดดิจิทัลจีน (China Digital Marketing) สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับจีนได้อย่างราบรื่น
  • หลักสูตร 2+2 เรียนที่ ม.กรุงเทพ 2 ปี และเรียนที่ Guangdong University of Foreign Studies ประเทศจีนอีก 2 ปี ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้รับประสบการณ์ พร้อมได้รับปริญญา 2 ใบ จาก 2 มหาวิทยาลัย (เงื่อนไขการสำเร็จปริญญาเป็นไปตามระเบียบบังคับของเเต่ละมหาวิทยาลัย)
เทอมแรก 28,630
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 377,730
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)

Bachelor of Arts Program in International Business and Trade

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

Chinese for International Business


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ. ลักษณะที่ 2

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)