มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

  • มีคอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

  • ใช้แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนมาตรฐานสากลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดหลักสูตร

  • มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอย่างเป็นระบบและการวัดประเมินผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 

  • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ

  • ปริญญาตรี 1 ใบ Certificate 1 ใบ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Certificate จากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

 

เทอมแรก 28,630
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 377,730

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

Bachelor of Arts (Chinese for International Business)

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

Chinese for International Business


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)