มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

  • ใช้แบบเรียนและสื่อการเรียนการสอนมาตรฐานสากลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดหลักสูตร

  • คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน

  • มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอย่างเป็นระบบและการวัดประเมินผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 

  • มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ

  • ปริญญาตรี 1 ใบ Certificate 1 ใบ ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ Certificate จากมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

 

เทอมแรก 54,230
ตลอดหลักสูตร 377,730

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

Bachelor of Arts (Chinese for International Business)

หลักสูตรนานาชาติจีน

Bangkok University Chinese International

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ)

Chinese for International Business


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)