ทำไมต้องเรียนคณะนี้

เก่งภาษาจีนเฉพาะทาง..ชีวิตเปลี่ยนได้!

หลักสูตรนานาชาติจีน ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความสามารถ มีความเป็นสากล และมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความเชี่ยวชาญภาษาจีน เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจกับคู่ค้าในประเทศที่ใช้ภาษาจีนได้ ซึ่งสอดรับกับแนวคิดเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 ของประเทศจีน

พร้อมด้วยหลักสูตรปรับพื้นฐานทางภาษาเสริมสร้างภาษาจีน ทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการวัดระดับภาษาจีนสากล (HSK) สร้างความเข้มแข็งภาษาจีนเฉพาะทางและโครงการปฏิบัติการที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภาคเอกชน ทั้งด้านธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวและการโรงแรม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีนอย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการประกอบอาชีพ

  • ไม่ต้องมีพื้นภาษาเข้าเรียนได้ สามารถจบ 3.5 ปี
  • เรียนภาษาเฉพาะทางเพื่ออาชีพและวัฒนธรรมการค้า ไม่มีวิชาคำนวณ
  • รู้วิชาชีพธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศและทักษะชีวิต
  • สอนเป็นภาษาจีนทั้งหลักสูตร
  • มีเวทีฝึกฝนภาษากับชาวจีน ณ ประเทศไทย
  • มีโปรแกรมเลือกเรียนต่อจีน
  • ได้โอกาสฝึกงานกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
  • สอบใบวัดระดับภาษา

 

  • แหล่งที่มา: หลักสูตรนานาชาติจีน
  • อัพเดทล่าสุด : 18 ตุลาคม 2561, 13:28:35 น.