ศิษย์เก่า

คุณสุรพันธ์ หฤหรรษา
เจ้าของกิจการนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม
Surapan Industry Co., Ltd.
คุณทิมทอง นาถจำนง
รักษาการณ์หัวหน้าสาขาการสอนภาษาจีน
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
คุณสุวิศิษฏ์ วัยวัฒนะ
Supervisor
ห้องอาหารรามายณะ คิงพาวเวอร์
คุณรสริน สีน้ำเงิน
ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการฝ่ายการขาย At Genius-Tree Co., Ltd.
คุณพิลาลักษณ์ เนื่องคำมา
เจ้าของธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป
Sadaya