คณะผู้บริหาร

ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.แทน พิธิยานุวัฒน์
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.พิมพ์จิต ตปนียะ
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
ดร.มนน ธรานุรักษ์
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อ.สรพงษ์ งิ้วทอง
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่น
อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
หัวหน้าหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ