คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
อ.พิมพ์จิต ตปนียะ
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดร.มนน ธรานุรักษ์
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อ.แทน พิธิยานุวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่น