คณะผู้บริหาร

ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.แทน พิธิยานุวัฒน์
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
รองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์พัชรศุภางค์ ชูโต
หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
ดร.ธัญพลอย นุตเกษม
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
ดร.ปทิตตา นิรันพรพุทธา
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่น
ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์
หัวหน้าหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ