คณะผู้บริหาร

ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.แทน พิธิยานุวัฒน์
รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุภา เจริญยิ่งวัฒนา
รองคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.ดร เขมิกา ธีรพงษ์
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
อ.สรพงษ์ งิ้วทอง
หัวหน้าภาควิชาการออกแบบแฟชั่น
ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์
อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
หัวหน้าหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ