คณะศิลปกรรมศาสตร์ — Programs

Art and Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
Animation, Character and Illustration Design)
Figure Drawing
Illustration & Comic Design
Digital Image Design
Time Based Media Design
Marketing for illustrator,
Cartoonist and Character Designer

กลุ่มวิชาศิลปะร่วมสมัยและภาพถ่าย
Photography
Critical Issues in Contemporary Art
Creative Practice on Flat Surface
Media Art
Visual Culture

กลุ่มวิชาสหวิทยาการการออกแบบ
Basic Design Thinking
Drawing for Creator
Interdisciplinary Design Studio1
Interdisciplinary Design Studio2
Interdisciplinary Design Studio3
การสมัครเรียน
คณะศิลปกรรมศาสตร์