ผลงานนักศึกษา


นายชัยวัฒน์ แก่นจันทร์ นางสาวเกล็ดกนก จำนงกิจ และนางสาวศิริกมล วุฒิศิรินุกูล นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ได้รับการคัดเลือกจากทั่วทั้งประเทศให้เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างผู้แนะนำการลงทุน Young Affluent Professional Program (YAP) โดยมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ (Single License) อีกทั้งได้รับโอกาสจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (SCB) ให้เข้าร่วมท