โอกาสในการประกอบอาชีพ

 • นักวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน
 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน
 • ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • นักวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
 • นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • นักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์
 • ผู้ประกอบการ
 • นักลงทุนทางการเงิน
 • ผู้ประกอบการส่งออกนำเข้า
 • ผู้ประกอบการโลจิสติกส์
 • นักวิเคราะห์เงินตราต่างประเทศ