คณะผู้บริหาร

 

ดร.วิลาสินี บุณยะศรี

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

  • Ph.D. (Natural Resource Economics) North Carolina State University, USA

ดร.ศรีสุดา ถุงสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

  • Ph.D. (Econometrics) Auburn University, USA

ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน

  • Ph.D. (Economics) Southern Methodist University, U.S.A

ผศ.อรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์