ผลงานอาจารย์

ผลงานด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์

อาจารย์นันทณัฐ ดวงธิสาร

ผลงานที่โดดเด่นล่าสุด

 • ผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง The Serpen’s Song (พ.ศ. 2560)

ผลงานโดดเด่นอื่นๆ

 • ผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง The Serpen’s Song (พ.ศ. 2560)
 • ผู้กำกับภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Beast (พ.ศ. 2559)
 • International Short Film Competition, The 12th Fantaspoa International Fantastic Film Festival
 • International Short Film Competition, The 15th Asian Film Festival of Dallas
 • ผู้กำกับภายนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Woman i (พ.ศ. 2553)
 • Orizzonti Film Competition, The 67th Venice Film Festival
 • International Short Film Competition, The 24th Leeds International Film Festival
 • Short waves, The 9th World Film Festival of Bangkok
 • Silver Award, The 2th Bangkok International Student Film Festival

อาจารย์ศรัทธา แสงทอน

ผลงานที่โดดเด่น

 • ผู้ช่วยผู้กํากับ ผลิตรายการทีวี บริษัท GO bananas Co., Ltd. 
(2012 – 2013)
 • ผู้กํากับมิวสิควีดีโอ กลุ่ม MAPA studio (2013 – 2014)

รางวัลที่ได้รับ

 • Dek Chang (2009) (WON 3rd Thailand Animation Contest 2009)
 • The father’s Diary (2010) Finalist Animator Festival#1 by SpUtNiK Tales (2012)
 • Hubert Bals Fund : Script & Project Development Support (2014)
 • Finalist Best Film Asia International (Wenzhou) Youth Micro-Film Exhibition China (2016)
 • Finalist Best Editing Award Hangzhu International Short Film Festival China (2016)

 

อาจารย์ฐิติพันธ์ มหากิจกำพล

ผลงานที่โดดเด่น

 • POST-PRODUCTION SUPERVISOR – ภาพยนตร์สั้น “ณ กระบี่”
 • EDITOR – ภาพยนตร์ อาบัติ
 • POST-PRODUCTION CO-ORDINATOR – U-PRINCE SERIES
 • ที่ปรึกษา – ทีมเขียนบท “นักเล่าเรื่อง”

ผลงานด้านวิชาการ

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN น้ำหนัก
1 อ. ปนิญญา ภักษา ความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย: การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้ (Thai Film Industry’s Competitive Advantage: Comparative Study with Korea Film Industry) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Conference on Film and Documentary 2015 Japan (Official Conference Proceedings) 2187-592 0.4
2 อ. ปนิญญา ภักษา การยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายใต้การค้าเสรี (Promotion of Thai Film Industry’s Competitive Advantage under Free Trade.) BU Academic Review ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558 1685-4322 0.8
3 อ. อุรพงศ์ แพทย์คชา องค์ประกอบภาพยนตร์และปัจจัยสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยประเภทรักโรแมนติก (Film Elements and the Integrated Marketing Factors Affection Audiences Behavior toward Romance Thai Movies.) วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม –เดือนมิถุนายน 2559 0.6
4 อ. พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ : กรณีศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แดนมังกรสะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 (Personal Factors Influencing the 8 Core Moral Values: A Case Study of Students Participating in the 7th Learning and Traveling in China Programme.) วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 92 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2558 0857-2690 0.8
5 อ. พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ WHIPLASH ตีให้ลั่น…เพราะฝันยังไม่จบ: กรณีศึกษาการบรรลุจุดมุ่งหมายสำคัญของการลำดับภาพยนตร์ (WHIPLASH: A Case Study of Achievement in the Main Goals of Film Editing) วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 93 เดือนมกราคม – มีนาคม 2559 0.8

งานสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศการ (exhibition)
หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับสถาบัน/จังหวัด/ชาติ/ภูมิภาค/นานาชาติ

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อแหล่งเผยแพร่ และวัน เดือน ปีที่เผยแพร่ ระดับของการเผยแพร่ น้ำหนัก
1 อ. นันทณัฐ ดวงธิสาร ภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Beast เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Asian Film Festival of Dallas ครั้งที่ 15 ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2559– 21 กรกฎาคม นานาชาติ 1.0
2 อ. อัมพล คูห์วัฒนศิลป์ บันทึกกรุงเทพ (Portrait of Bangkok) นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์กรุงเทพ ครั้งที่ 4 (26 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559) สถาบัน 0.4