อัตราค่าเล่าเรียน

หลักสูตรนานาชาติจีน ค่าเล่าเรียนเทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.) ค่าเล่าเรียนหลังหักทุนสนับสนุน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 29,230 29,230 377,330
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 29,230 29,230 377,330