ศิษย์เก่า

คุณจูจู ลิน

เจ้าของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวและนำเข้าส่งออก Tongyang Travel Trading Co., Ltd.

คุณคณาณัฐ วัฒนกรุณา

Bank of China (Thai)

คุณประภัสสร นิกรสวัสดิ์

Manager Assistant Liswell Jewelry Trading Co.,Ltd