ศิษย์เก่า

คุณจูจู ลิน

เจ้าของธุรกิจบริษัทนำเที่ยวและนำเข้าส่งออก Tongyang Travel Trading Co., Ltd.

คุณคณาณัฐ วัฒนกรุณา

Bank of China (Thai)

คุณประภัสสร นิกรสวัสดิ์

Manager Assistant Liswell Jewelry Trading Co.,Ltd

คุณสุวิศิษฏ์ วัยวัฒนะ

Supervisor ห้องอาหารรามายณะ คิงพาวเวอร์

คุณรสริน สีน้ำเงิน

ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการฝ่ายการขาย At Genius-Tree Co., Ltd.

คุณภาคภูมิ รัศมีภัค

เจ้าของกิจการเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ PP Place

คุณพิลาลักษณ์ เนื่องคำมา

เจ้าของธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูป ยี่ห้อ Sadaya

คุณสุรพันธ์ หฤหรรษา

เจ้าของกิจการนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม Surapan Industry Co., Ltd.

คุณทิมทอง นาถจำนง

รักษาการหัวหน้าสาขาการสอนภาษาจีน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณชนาธิป ลาภประเสริฐ

Marketing Attendant in Casino Customer Services, Galaxy entertainment Co., Ltd.