ค่าเล่าเรียน คณะนิติศาสตร์  • ปีการศึกษา

เปิดรับนักศึกษาใหม่ เดือนมิถุนายน 2566