ค่าเล่าเรียน คณะนิติศาสตร์  • ปีการศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

(Laws)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. 41,180 302,980
  • ปีการศึกษา

แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
209,880 (เสาร์) 209,880 (เสาร์)