คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ดร.ศรีสุดา ถุงสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ผศ.อรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม