คณะผู้บริหาร

ดร.วิลาสินี ตู้จินดา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน, ผู้อำนวยการหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน
ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ดร.ศรีสุดา ถุงสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
ผศ.อรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม