คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Executives / Faculty Members

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — คณะผู้บริหารและอาจารย์
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที