คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Executives / Faculty Members

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ผศ.ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา
ผศ.ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

  • - Ph.D. (Natural Resource Economics) North Carolina State University, USA
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที