มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การฝึกงานและสหกิจศึกษา

GEM BUSEM บ่ม Gen Y เป็น Startup

 

ในปี 2554 จนถึงปัจจุบันคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ซึ่งในปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก GEM ประมาณ 100 ประเทศทั่วโลก โครงการวิจัย GEM เป็นโครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1997 โดยความร่วมมือของ Babson College สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์ความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อันดับ 1 ของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ London Business School ของประเทศอังกฤษ โครงการ GEM มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินระดับความเป็นผู้ประกอบการของประเทศต่างๆทั่วโลก ในส่วนของ GEM Thailand จะทำการศึกษาข้อมูลในด้านสถานภาพ และประเมินระดับความเป็นสังคมผู้ประกอบการของประเทศไทย รวมทั้งทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชากรในกิจกรรมด้านการเป็นผู้ประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเติบโตของผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง สามารถใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบาย และมาตรการในการสนับสนุน SMEs ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมทั้งจะได้ข้อมูลเปรียบเทียบของไทยกับประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อการเปรียบเทียบ ได้แนวคิด และกรอบวิธีการทำงานศึกษาในระดับสากล อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการสร้างสังคมผู้ประกอบการของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ในปัจจุบัน โครงการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (GEM) ได้ดำเนินการโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเทศที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ (School of Entrepreneurship and Management: BUSEM) มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับการคัดเลือกในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูงทั้งทางด้านวิชาการและการวิจัยให้เป็นสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวของโครงการ GEM

  • แหล่งที่มา: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  • อัพเดทล่าสุด : 2 มกราคม 2561, 12:22:23 น.