คณะผู้บริหาร

ดร.วุฒนิพงษ์ วราไกรสวัสดิ์
คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
ดร.กัญจนา พัฒนวรพันธุ์
รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน
รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
อ. พิษณุ กาศเจริญ
หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ
ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง
หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ)
อ.อาทร พร้อมพัฒนภัค
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MME