คณะผู้บริหาร

ดร.กัญจนา พัฒนวรพันธุ์
รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์
รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน
รองคณบดี คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
อ.ภานุพงศ์ พิทักษ์สังข์
หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรภาษาไทย)
ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง
หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ)
อ.อาทร พร้อมพัฒนภัค
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MME