คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Executives / Faculty Members

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — คณะผู้บริหารและอาจารย์ — ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
รักษาการ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

– Ph.D. Architecture Planning and Landscape,
Newcastle University

– สถ.ม. สถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

– สถ.บ. สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที