สร้างมาตรฐานการบัญชีอย่างเต็มศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดอบรมกฎหมายภาษีอากร มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) รุ่นที่ 24 และอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพให้แก่ผู้ทำบัญชี (CPD – ผู้ทำบัญชี) รุ่นที่ 27 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPD – CPA) รุ่นที่ 16 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ตลอดจนการปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพ โดยการอบรมสามารถนับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องได้ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของการประกอบวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 2 ตุลาคม 2561, 15:50:07 น.