25 ธันวาคม พ.ศ. 2505 คณะบัญชีได้เปิดสอน พร้อมๆ กับการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยตั้งเป็นแผนกบัญชี เพื่อสร้างบัณฑิตให้ออกไปทำงานด้านการบัญชีในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ และเป็นเจ้าของกิจการ

พ.ศ. 2520 มหาวิทยาลัยได้ยกฐานะแผนกบัญชีขึ้นเป็นคณะวิชาบัญชี

พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะบัญชี

 

ตราสัญลักษณ์และสีประจำคณะ

ตราสัญลักษณ์
สีประจำคณะ
สีฟ้า RGB: 43 138 184 HEX: #2b8ab8
ปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญา

บัณฑิตต้องมีความรู้คู่ความดี มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

คณะบัญชี มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งสร้างให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความรู้ในเชิงวิชาการอย่างดีในฐานะนักบัญชียุคใหม่ มีสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการที่ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคม

พันธกิจ

1. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร/วิธีการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ปลูกฝังสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
2. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้
3. ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนควบคู่ไปกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ในเชิงวิชาการอย่างดีในฐานะนักบัญชียุคใหม่ มีสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการที่ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคม

Cosmetic Image Cosmetic Image
การฝึกงานและสหกิจศึกษา
การสมัครเรียน
คณะบัญชี
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที