ศิษย์เก่า

อาจารย์ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
อาจารย์ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
คุณสุกัญญา ฮิวล์
กรรมการผู้จัดการ
Accounting Plus Company Limited
คุณอลงกรณ์ วีระนนท์
Chief Financial Officer
Aim Star Network Co., Ltd.
คุณอุษา งามศิริ
Senior Manager
บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณจิรภา รุ่งเรืองศักดิ์
นักพาณิชย์ 5 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด