การฝึกงานและสหกิจศึกษา

 

1. โครงการฝึกงานด้านบัญชี

คณะบัญชีจัดให้มีโครงการฝึกงานด้านบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชีจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานด้านทำบัญชี ภาษีอากร ระบบบัญชีสารสนเทศ การสอบบัญชี การตรวจสอบและควบคุมภายในฯ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3

นอกจากนี้ คณะบัญชีได้จัดโครงการ Young Internship ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้/ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ทั้งในด้านการทำบัญชีและด้านการสอบบัญชี

โดยนักศึกษาในโครงการฯ จะได้เข้ารับการฝึกงานแบบต่อเนื่อง ดังนี้

– ครั้งที่ 1 ฝึกงานเมื่อเรียนปี 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

– ครั้งที่ 2 ฝึกงานเมื่อเรียนปี 3 ภาคการศึกษาที่2

– ครั้งที่ 3 ฝึกงานเมื่อเรียนปี 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน

 

2. โครงการสหกิจศึกษา

คณะบัญชีจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านอาชีพจากการปฏิบัติงานจริงอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นประสบการณ์ทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

ช่วงเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ปี 4 ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนเรียนวิชา CO301 : เตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ การทดลองปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี จากเหตุการณ์จำลองให้แก่นักศึกษาสามารถเริ่มปฏิบัติได้ทันทีที่ออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษา

ปี 4 ภาคเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเรียนวิชา AC453 : สหกิจศึกษาสำหรับนักบัญชี

เพื่อให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชี ณ สถานประกอบการภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

 

สำนักสอบบัญชีระดับโลก ( Big 4 )

 

 • บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ชัยยศ จำกัด

 

 • บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

 

 

 • บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

 

 

 • บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

 

หน่วยงานภาครัฐ

 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

สำนักงานบัญชีและสถานประกอบการเอกชน

 • บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท TMF (ประเทศไทย) จำกัด
 • Tricor Outsourcing (Thailand) Ltd.
 • โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
 • บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดับเบิ้ลไพน์ จำกัด
 • Professional Training Service Co.,Ltd.

 

 

 • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
 • อัพเดทล่าสุด : 2 ตุลาคม 2561, 10:43:37 น.