จบแล้วทำงานอะไรดี

บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดงานทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา จากอัตราการได้งานที่อยู่ในระดับสูงมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้น บัญชีบัณฑิตไม่ใช่แค่จบไปเป็นเพียงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเท่านั้น แต่ยังก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ รวมทั้งเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตามความสนใจและความถนัด

อาชีพ หน้าที่งาน ความก้าวหน้าในอาชีพ
เส้นทางในวิชาชีพบัญชี
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ตรวจสอบ/ตรวจทานงบการเงินของบริษัท และ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
 หุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี/เจ้าของกิจการ
 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร  ตรวจสอบงบการเงินของห้างหุ้นส่วนและนิติบุคคลขนาดเล็ก  
 ผู้ตรวจสอบภายใน  ตรวจสอบการควบคุมภายในของกิจการ
 นักบัญชี  ผู้ทำบัญชีให้แก่นิติบุคคลทุกประเภททั้งภาครัฐและเอกชน   ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร/ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO)
/ เจ้าของกิจการ
 ที่ปรึกษาทางภาษีอากร  ให้คำแนะนำทางด้านภาษีอากร  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
เส้นทางด้านสารสนเทศ
 นักวิเคราะห์และออกแบบ ระบบบัญชี   วิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ 
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี   ตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
 ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี   
 เจ้าของสำนักงานบัญชี     
  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 2 ตุลาคม 2561, 10:27:28 น.