โครงการเสริมทักษะมืออาชีพ

เสริมสร้างทักษะนักบัญชีมืออาชีพที่เข้าใจธุรกิจ

นอกจากจะได้เรียนบัญชีกับตัวจริงจากวงการวิชาชีพบัญชีเเล้ว ยังมีโครงการเตรียมความพร้อมดีๆ มากมาย ที่จะช่วยโค้ชให้ผู้เรียนมีทักษะความเป็นมืออาชีพและมีความพร้อมสามารถทำงานทันทีเมื่อเริ่มงาน ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

โครงการเสริมสร้างทักษะความเป็นนักบัญชีมืออาชีพ ด้านการสอบบัญชี ด้านการสอบบัญชี เพื่อเตรียมให้บัณฑิตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

โครงการอบรมความรู้รวมยอดของบัญชีบัณฑิต  อัปเดตมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่ก่อนเรียนจบ 

โครงการสอบประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนานาชาติ : ITPE

โครงการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครงาน : TOEIC ให้มีความแน่นด้านภาษา

โครงการส่งเสริมให้บัณฑิตมีใบประกอบวิชาชีพ (CPA / CIA / TA) เรียนรู้และเข้าใจธุรกิจผ่านประสบการณ์ สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 

โครงการ Young Intern ได้เรียนรู้ระบบบัญชีผ่านการฝึกงานตั้งแต่ปี 2 

โครงการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-Operative Education) ไปทำงานจริงที่สถานประกอบการ 4 เดือนเสมือนเป็นพนักงานขององค์กร 

 

  • แหล่งที่มา: คณะบัญชี
  • อัพเดทล่าสุด : 18 ธันวาคม 2562, 12:09:44 น.