ผลงานนักศึกษา


  นางสาวปวริศรา เชิงรู้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2560 ด้านสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ