ผลงานอาจารย์


    ผศ.ดร สุชาติ ไตรภพสกุล รับรางวัลในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อปาฐกถาพิเศษเรื่อง “The Post Twenty-First Century Disruptive Technology : Economic, Social and Political Impacts”