ผลงานอาจารย์


    BUSEM เตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม KM และการออกแบบเชิงนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง

    ผศ.ดร สุชาติ ไตรภพสกุล รับรางวัลในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อปาฐกถาพิเศษเรื่อง “The Post Twenty-First Century Disruptive Technology : Economic, Social and Political Impacts”