รายวิชาในหลักสูตร
ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001*

EN 001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002*

EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003*

EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
รายวิชาในหลักสูตร
ข.หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน (54 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาบัญชี
กสบ.151
EPM151
หลักการบัญชีสำหรับเจ้าของธุรกิจ Principles of Accounting for Entrepreneur 3
กสบ.203
EPM203
การเงินสำหรับเจ้าของธุรกิจ Entrepreneurial Finance 3
กสบ.252
EPM252
การเงินและการบัญชีขั้นสูงสำหรับเจ้าของธุรกิจ Advance Finance and Accounting for Entrepreneurs 3
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
กสบ. 152
EPM152
หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics 3
กลุ่มวิชากฎหมาย
กสบ.401
EPM401
กฎหมายสำหรับเจ้าของธุรกิจ Legal Aspects in Entrepreneurship 3
กลุ่มวิชาเชิงปริมาณ
กสบ.153
EPM153
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อผู้ประกอบการ Quantitative Techniques for Entrepreneur 3
กสบ.253
EPM253
การวิจัยธุรกิจสำหรับเจ้าของธุรกิจ Business Research for Entrepreneur 3
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ
กสบ. 101
EPM 101
พื้นฐานของการเป็นเจ้าของธุรกิจ Foundations of Entrepreneurship 3
กสบ.102
EPM102
การคิดเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ Creative Thinking and Developing Entrepreneurial Opportunities 3
กสบ.201
EPM201
การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน Production and Operations Management 3
กสบ.202
EPM202
การตลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจ Entrepreneurial Marketing 3
กสบ. 251
EPM251
การเขียนแผนธุรกิจ Business Planning 3
กสบ.301
EPM301
กลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโต Business Strategy and Growth 3
กสบ. 351
EPM351
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับเจ้าของธุรกิจ Innovation and Technologies for Entrepreneurs 3
กสบ.402
EPM402
การประกอบการเพื่อสังคม Social Entrepreneurship 3
กสบ.403
EPM403
การเป็นเจ้าของธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจในระดับโลก Entrepreneurship and Global Opportunities 3
กสบ. 451
EPM451
การจัดการทุนมนุษย์และความเป็นผู้นำ Human Capital Management and Leadership 3
กลุ่มวิชาภาษา
กสบ.254
EPM254
ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าของธุรกิจระดับโลก English for Global Entrepreneurs 3
อก.100
EN 100
เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ 1 Supplemental English for Entrepreneurial Student I 3
อก.200
EN 200
เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2 Supplemental English for Entrepreneurial Student II 3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ(30 หน่วยกิต)
กสบ. 501
EPM501
การสร้างกิจการใหม่ New Business Venture Creation 3
กสบ.502
EPM502
ธุรกิจครอบครัวและการส่งต่อธุรกิจระหว่างรุ่น Family Business and Transgeneration 3
กสบ.503
EPM503
ทักษะการนำเสนอ Pitching and Presentation Skills 3
กสบ.504
EPM504
กลยุทธ์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับเจ้าของธุรกิจ Digital Economy Strategies for Entrepreneurs 3
กสบ.505
EPM505
การจัดการทางการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับเจ้าของธุรกิจ Strategic Marketing Management for Entrepreneurs 3
กสบ.506
EPM506
ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ 1 Entrepreneurial Business Experience I 3
กสบ.507
EPM507
ประสบการณ์การเป็นเจ้าของธุรกิจ 2 Entrepreneurial Business Experience II 3
กสบ.508
EPM508
การจัดการการขายและทักษะการเจรจาต่อรอง Sales Management and Negotiation Skills 3
กสบ.509
EPM509
พลวัตของธุรกิจครอบครัว Family Business Dynamics 3
กสบ. 510
EPM510
การจัดการความเสี่ยงและวิกฤต Risk and Crisis Management 3
กสบ. 511
EPM 511
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ Seminar and Connectivity for Entrepreneur 3
กสบ. 512
EPM512
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ Seminar and Connectivity for Entrepreneur 3
กสบ. 513
EPM513
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ Seminar and Connectivity for Entrepreneur 3
กสบ. 514
EPM514
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ Seminar and Connectivity for Entrepreneur 3
กสบ. 515
EPM 515
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ Seminar and Connectivity for Entrepreneur 3
กสบ. 516
EPM516
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ Seminar and Connectivity for Entrepreneur 3
กสบ. 517
EPM 517
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ Seminar and Connectivity for Entrepreneur 3
กสบ. 518
EPM518
สัมมนา เชิงปฏิบัติการ Seminar and Connectivity for Entrepreneur 3
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (12 หน่วยกิต)
กสบ. 551
EPM 551
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ New Product and Service Development 3
กสบ.552
EPM552
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management 3
กสบ.553
EPM553
การวินิจฉัยสถานประกอบการและให้คำปรึกษาธุรกิจ Entrepreneurial Diagnosis and Business Consulting 3
กสบ.554
EPM554
การบริหารตราสินค้า Brand Management 3
กสบ. 555
EPM555
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดการโลจิสติกส์ Supply Chain and Logistics Management 3
กสบ.556
EPM556
การบริหารผลงานและค่าตอบแทนสำหรับเจ้าของธุรกิจ Compensation and Performance Management for Entrepreneurs 3
กสบ. 557
EPM557
การศึกษาเฉพาะบุคคล Independent Study 3
กสบ.558
EPM558
การศึกษากลุ่มประเทศเอเชียและประเทศตลาดใหม่สำหรับเจ้าของธุรกิจ Asia Countries and New Emerging Market Countries Study for Entrepreneurs 3
กสบ.559
EPM559
การเป็นเจ้าของธุรกิจในเศรษฐกิจโลกธุรกิจ Entrepreneurship in the Global Economy 3
กสบ.560
EPM560
การจัดการเครือข่าย ความสัมพันธ์ และกลุ่ม Networking, Relationships and Cluster Management 3
กสบ. 561
EPM561
สัมมนาการเป็นเจ้าของธุรกิจ Seminar in Entrepreneurship 3
กสบ.562
EPM562
การวิจัยด้านผู้ประกอบการ Research in Entrepreneurship 3
กสบ.563
EPM563
ความเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Entrepreneurship in Tourism Industry 3
กสบ.564
EPM564
ความเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อ Entrepreneurship in Media Industry 3
กสบ.565
EPM565
ความเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร Entrepreneurship in Food Industry 3
กสบ.566
EPM566
ความเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬา Entrepreneurship in Sport Industry 3
กสบ.567
EPM567
การหาแหล่งเงินทุน Fund Raising 3
กสบ.568
EPM568
นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในองค์กร Innovation and Intrapreneurship 3
กสบ.569
EPM569
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ
Ethics of Professional Accountants and Corporate Governance for Business Value Creation
3
กสบ.570
EPM570
การบริการจัดการการเงินส่วนบุคคล Personal Finance Management 3
กสบ. 571
EPM 571
การฝึกงานสำหรับผู้ประกอบการ Entrepreneurial Internships 3
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
กสบ. 575
EPM575
สังคมปฏิสัมพันธ์ Social Interaction 3
กสบ.576
EPM576
การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development 3
กสบ. 577
EPM577
ทักษะสำหรับนักธุรกิจ Business Professional Skills 3
กสบ.578
EPM578
นรลักษณ์ศาสตร์และฮวงจุ้ย Physiognomy and Fengshui 3
กสบ.579
EPM579
การบริหารสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต Physical and Spiritual Health Management 3
กสบ.580
EPM580
การบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ Time Management for Business Success 3
กสบ. 581
EPM581
อัญมณีศาสตร์สำหรับชีวิตและธุรกิจ Gemology for Life and Business 3
กสบ.582
EPM582
นพลักษณ์ศาสตร์สำหรับเจ้าของธุรกิจ Enneagram for Entrepreneurs 3