คณะผู้บริหาร

ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย

  • คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ และ ผู้อำนวยการโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) และ โครงการ Successful Transgenerationl Entrepreneurship Practices (STEP)

ดร.กัญจนา พัฒนวรพันธุ์

  • รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

 

 

 

ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์

  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

 

 

 

 

ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน

  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

 

 

ดร.ศศิรินทร์ สายะสนธิ

  • หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ(หลักสูตรภาษาไทย)

 

 

ดร.ธีระศักดิ์ ณ ระนอง

  • หัวหน้าภาควิชาความเป็นผู้ประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ)

 

  

อ.อาทร พร้อมพัฒนภัค

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท MME