คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

การเรียนการสอน

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารการจัดการ
แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สอนด้วยหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยการสร้างเจ้าของธุรกิจระดับโลก
หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์วัยรุ่นหัวคิดใหม่

คณาจารย์ผู้สอน

มีที่ปรึกษาธุรกิจเป็นตัวจริงจากธุรกิจในแต่ละด้าน เพื่อช่วยให้ธุรกิจของนักศึกษาเข้าถึงคู่ค้าธุรกิจที่ตรงจุดและตอบโจทย์ที่สุด

ผลงานและกิจกรรม
อุปกรณ์ทันสมัย
อาชีพก้าวหน้า