เรียนจบได้ภายใน 2 ปี*

เทียบโอน ปวส. เรียนต่อปริญญาตรี ม.กรุงเทพ

สมัครและลงทะเบียนเรียน
รับทุน ปวส. 8,000 บาท (มีจำนวนจำกัด)
สามารถใช้สิทธิ์กู้ยืม กยศ.


ชำระเพียง 4,000 บาท

สนใจรับข้อมูลทุนการศึกษา

สมัครเรียนปริญญาตรี 2567
หลักสูตร ปวส. หรือเทียบโอน

เปิดรับสมัคร ปวส. เรียนต่อ ม.กรุงเทพ
ภาคปกติในสาขาที่คุณสนใจ
รับทุน 8,000 บาท
สมัครด่วน (ทุนการศึกษา มีจำนวนจำกัด)

เพียงใช้สำเนาหลักฐานการศึกษา ปวส. ยื่นสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ทันที

และสามารถใช้สิทธิ์กู้กองทุนกู้ยืม กยศ. ชำระเพียง 4,000 บาท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ
มีความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่แข็งแกร่ง เพื่อโอกาสการทำงานที่เพิ่มขึ้น ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะพร้อมเสริมสร้างศักยภาพที่คุณต้องการ

ทำไม จบ ปวส. ต้องเลือกเรียนต่อ

ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ

 • สมัครเรียน รับทุน ปวส. 8,000 บาท* ทันที
 • เรียนจบเร็ว 2 ปี ได้งานทำไว รายได้ดี
 • Upskill หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดงาน
 • เรียนจริง รู้ลึก ต่อยอดสายอาชีพ
 • เรียนรู้จากโจทย์จริง
  มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม
 • ได้ความคิดสร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติจริง
 • อาจารย์ดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 • ได้เรียนกับอาจารย์พิเศษจากบริษัทชั้นนำ
 • ได้สร้างคอนเนคชั่น เพื่อการทํางานต่อไปในอนาคต

เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทียบโอนตรงตามสาขาที่สำเร็จในด้านบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ (การจัดการ, การตลาด, การจัดการโลจิสติกส์)
และด้านมนุษยศาสตร์ (การโรงแรม)
หากเลือกศึกษาต่อตรงสาขาในหลักสูตรดังกล่าว สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี

โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่

ปีการศึกษา 2567 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับจำนวนจำกัด รีบสมัครและลงทะเบียนเรียนก่อนสาขาที่สนใจจะเต็ม
www.bu.ac.th/apply

ทุนปวส. เทียบโอน ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ

รับทุน ปวส. 8,000 บาท
ทุนการศึกษา มีจำนวนจำกัด

เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หากต้องการเลือกเรียนในสาขาวิชาอื่นๆ สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทุกคณะ/สาขาโดยสมัครเรียนและยื่นเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา ปวส. ที่กำลังศึกษา เพื่อเทียบโอนรายวิชา (สามารถนำสำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. มายื่นภายหลังได้) โดยระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้

คณะบริหารธุรกิจ (เทียบโอน ปวส.)

สาขาวิชาการจัดการ

(สาขาวิชาการจัดการ)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 46,180 202,080

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 46,180 181,080

สาขาวิชาการตลาด

(สาขาวิชาการตลาด)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 46,780 190,480
คณะบัญชี (เทียบโอน ปวส.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

(หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 41,380 184,480
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (เทียบโอน ปวส.)

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านการจัดการการโรงแรม)

(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านการจัดการการโรงแรม))
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 50,380 171,080

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านอาหารและเครื่องดื่ม)

(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านอาหารและเครื่องดื่ม))
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 46,380 159,880

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ

1

สมัครเรียนได้ที่ ม.กรุงเทพ
หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง มาสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่

www.bu.ac.th/apply

2

ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

สามารถใช้สำเนาหลักฐานการศึกษา ปวส. ที่กำลังศึกษายื่นเพื่อสมัครเรียน (เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำสำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. มายื่นภายหลังได้)

3

ระหว่างรอผลพิจารณา

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะตรวจสอบเอกสารการสมัคร และติดต่อผู้สมัครภายใน 1 วันทำการ

4

พิมพ์ใบเเจ้งชำระเงิน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระค่าลงทะเบียนตามวันที่กำหนดในใบแจ้ง

หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง Inbox
หรือโทรติดต่อฝ่ายรับสมัครได้ที่ โทร 02 407 3888 กด 1

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องใช้การเทียบโอนจากหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น
 • เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา