เรียนจบได้ภายใน 2 ปี*

เปิดรับสมัคร ปวส. เทียบโอน ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ

รับทุน ปวส. 5,000 บาท (มีจำนวนจำกัด)
สามารถใช้สิทธิ์กู้ยืม กยศ.
ชำระเพียง 4,000 บาท*

เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สนใจรับข้อมูลทุนการศึกษา

สมัครเรียนปริญญาตรี 2566
หลักสูตร ปวส. หรือเทียบโอน

เปิดรับสมัคร ปวส. เรียนต่อ ม.กรุงเทพ
ภาคปกติในสาขาที่คุณสนใจ
รับทุน 5,000 บาท
สมัครด่วน (ทุนการศึกษา มีจำนวนจำกัด)

เพียงใช้สำเนาหลักฐานการศึกษา ปวส. ยื่นสมัครและลงทะเบียนเรียนได้ทันที

และสามารถใช้สิทธิ์กู้กองทุนกู้ยืม กยศ. ชำระเพียง 4,000 บาท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้แบบปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ
มีความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่แข็งแกร่ง เพื่อโอกาสการทำงานที่เพิ่มขึ้น ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาทักษะพร้อมเสริมสร้างศักยภาพที่คุณต้องการ

ทำไม จบ ปวส. ต้องเลือกเรียนต่อ

ปริญญาตรี ม.กรุงเทพ

 • สมัครเรียน รับทุน ปวส. 5,000 บาท* ทันที
 • เรียนจบเร็ว 2 ปี ได้งานทำไว รายได้ดี
 • Upskill หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดงาน
 • เรียนจริง รู้ลึก ต่อยอดสายอาชีพ
 • เรียนรู้จากโจทย์จริง
  มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม
 • ได้ความคิดสร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติจริง
 • อาจารย์ดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 • ได้เรียนกับอาจารย์พิเศษจากบริษัทชั้นนำ
 • ได้สร้างคอนเนคชั่น เพื่อการทํางานต่อไปในอนาคต

เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาและผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
เทียบโอนตรงตามสาขาที่สำเร็จในด้านบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ (การจัดการ, การตลาด, การจัดการโลจิสติกส์)
และด้านมนุษยศาสตร์ (การท่องเที่ยว, การโรงแรม)
หากเลือกศึกษาต่อตรงสาขาในหลักสูตรดังกล่าว สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี

โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
หากต้องการเลือกเรียนในสาขาวิชาอื่นๆ
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทุกคณะ/สาขา โดยสมัครเรียนและยื่นเอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา ปวส. ที่กำลังศึกษา
เพื่อเทียบโอนรายวิชา (สามารถนำสำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. มายื่นภายหลังได้) โดยระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้

ปีการศึกษา 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
รับจำนวนจำกัด รีบสมัครและลงทะเบียนเรียนก่อนสาขาที่สนใจจะเต็ม
www.bu.ac.th/apply

คณะบริหารธุรกิจ (เทียบโอน ปวส.)

สาขาวิชาการจัดการ

(สาขาวิชาการจัดการ)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 46,180 202,080

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 46,180 181,080

สาขาวิชาการตลาด

(สาขาวิชาการตลาด)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 46,780 190,480
คณะบัญชี (เทียบโอน ปวส.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

(หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 2) 41,380 184,480
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว (เทียบโอน ปวส.)

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านการจัดการการโรงแรม)

(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านการจัดการการโรงแรม))
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 40,980 157,080

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านอาหารและเครื่องดื่ม)

(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (มุ่งเน้นด้านอาหารและเครื่องดื่ม))
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 1) 40,980 152,380

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม (มุ่งเน้นด้านการจัดการการท่องเที่ยว)

(สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม (มุ่งเน้นด้านการจัดการการท่องเที่ยว))
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 40,980 145,880

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม (มุ่งเน้นด้านการจัดการนิทรรศการและการประชุม)

(สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม (มุ่งเน้นด้านการจัดการนิทรรศการและการประชุม))
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กยศ. (ลักษณะที่ 2) , Human Capital 50,980 176,080

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ

1

สมัครเรียนได้ที่ ม.กรุงเทพ
หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง มาสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่

www.bu.ac.th/apply

2

ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

สามารถใช้สำเนาหลักฐานการศึกษา ปวส. ที่กำลังศึกษายื่นเพื่อสมัครเรียน (เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถนำสำเนาวุฒิการศึกษา ปวส. มายื่นภายหลังได้)

3

ระหว่างรอผลพิจารณา

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะตรวจสอบเอกสารการสมัคร และติดต่อผู้สมัครภายใน 1 วันทำการ

4

พิมพ์ใบเเจ้งชำระเงิน พร้อมชำระค่าลงทะเบียน

ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงิน และชำระค่าลงทะเบียนตามวันที่กำหนดในใบแจ้ง

หากมีข้อสงสัยในขั้นตอนการสมัคร สามารถสอบถามได้ทาง Inbox
หรือโทรติดต่อฝ่ายรับสมัครได้ที่ โทร 02 407 3888 กด 1

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องใช้การเทียบโอนจากหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น
 • เกณฑ์การอนุมัติให้กู้ยืมทุน กยศ. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา