ปณิธานและพันธกิจ

มุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักบริหารที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และสามารถปรับตัวในโลกการแข่งขันซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  “Thailand 4.0”  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ

1.  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการมุ่งเน้นศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าให้เกิดแก่องค์กรและสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

2.  คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สามารถดำเนินภารกิจหลักให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  • แหล่งที่มา: คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  • อัพเดทล่าสุด : 14 มิถุนายน 2561, 09:56:19 น.