มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อาจารย์ BUSEM กับการยกระดับการเรียนการสอนไปสู่ระดับโลก

BUSEM เตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรม KM และการออกแบบเชิงนวัตกรรมและการแข่งขันนวัตกรรมภายใน 24 ชั่วโมง

  • แหล่งที่มา: สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ, คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
  • อัพเดทล่าสุด : 0 543, 00:00:00 น.