Job Opportunities

มหาบัณฑิตของสาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักพัฒนาธุรกิจ