Admission

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm
  2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)


โดยในภาคการศึกษามีช่วงเวลาในการดำเนินการ ดังนี้ เริ่มปฐมนิเทศเดือนพฤษภาคม พร้อมเรียนปรับพื้นฐานในเดือนมิถุนายน รับจำนวนจำกัด 

 

Applications for MME2020
มกราคม - พฤษภาคม 2563

Orientation
ปฐมนิเทศ มิถุนายน 2563

Preparation
ปูพื้นฐาน มิถุนายน 2563


Module 1
สิงหาคม - ธันวาคม 2563

Module 2
มกราคม - พฤษภาคม 2564

Module 3
มิถุนายน – สิงหาคม 2564

Module 4
กันยายน 2564

 ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการประยุกต์แนวทางจาก Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นอันดับหนึ่งในด้าน Entrepreneurship จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนปริญญาโทในหลักสูตรนี้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล จบไปอย่างมีคุณภาพ

 Tuition & Fees


หมายเหตุ

สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ


แผน ก. วิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์