Admission

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีในทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm
  2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)


โดยในภาคการศึกษามีช่วงเวลาในการดำเนินการ ดังนี้ เริ่มปฐมนิเทศเดือนพฤษภาคม พร้อมเรียนปรับพื้นฐานในเดือนมิถุนายน รับจำนวนจำกัด 

 

Applications for MME2020
มกราคม - พฤษภาคม 2563

Orientation
ปฐมนิเทศ มิถุนายน 2563

Preparation
ปูพื้นฐาน มิถุนายน 2563


Module 1
สิงหาคม - ธันวาคม 2563

Module 2
มกราคม - พฤษภาคม 2564

Module 3
มิถุนายน – สิงหาคม 2564

Module 4
กันยายน 2564

 ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรชั้นนำ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการประยุกต์แนวทางจาก Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เป็นอันดับหนึ่งในด้าน Entrepreneurship จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนปริญญาโทในหลักสูตรนี้ ได้รับมาตรฐานระดับสากล จบไปอย่างมีคุณภาพ

 Tuition & Fees

332,000 บาท แผน ก. (วิทยานิพนธ์)
For Thesis Program (Plan A) Preliminary Courses
credit Core Courses 30 credits
Thesis 12 credits
Total 42 credits
332,000 บาท แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ)
For Non-Thesis Program (Plan B) Preliminary Courses -
credit Core Courses 39 credits
Elective Courses 9 credits
Independent Study 3 credits
Total 42 credits

หมายเหตุ

สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ


แผน ก. วิทยานิพนธ์
ชำระครั้งที่ 1 (ไม่มี Prelim) : 102,000 บาท

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
ชำระครั้งที่ 1 (ไม่มี Prelim) : 102,000 บาท