มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

สถาบันแรกและสถาบันแห่งเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาหลักสูตรสร้างสรรค์ ร่วมกับ Babson College มหาวิทยาลัยด้านการเป็นเจ้าของธุรกิจอันดับหนึ่งของอเมริกา

คิดอย่างเป็นระบบของกระบวนการเสาะแสวงหาโอกาสธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่พัฒนาหลักสูตรจากการร่วมมือกับ Babson College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มต้นก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ เป็นเจ้าของธุรกิจที่โดดเด่น เป็นหนึ่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งในทุกสภาวะและ ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ผ่านกระบวนการลงมือจริง เพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจแนวคิดในการประกอบธุรกิจอย่างมีระบบและ สามารถผสานความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างธุรกิจของตนเองหรือสืบทอดธุรกิจครอบครัว “คิดอย่างเป็นระบบของกระบวนการเสาะแสวงหา โอกาสธุรกิจอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเป็นเจ้าของธุรกิจ” หลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่พัฒนาหลักสูตรจากการร่วมมือกับ Babson College มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาการเป็นเจ้าของกิจการติดต่อกันถึง 20 ปี และมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรนี้