ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติจีน  • ปีการศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

(Chinese for International Business)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กรอ. 54,830 377,730

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยว

(Chinese for Tourism)
กองทุนกู้ยืม* ค่าเล่าเรียน
เทอม 1
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร**
กรอ. 54,830 377,730